Alle diensten en werkzaamheden van Draad advocaten en Draad/Kappelhof advocaten worden verricht uit hoofde van een overeenkomst van opdracht met Draad advocaten te Hoogezand of Kappelhof advocaten te Delfzijl. Op de overeenkomst van opdracht zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

ALGEMENE VOORWAARDEN D/RAAD

Begripsbepalingen

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. D/raad: D/raad advocaten te Hoogezand (tevens handelend onder de naam D/raad voor Schuldsaneringen) (KvK 01144273) en/of (D/raad) Kappelhof advocaten te Delfzijl (KvK 50913182) en de aan haar kantoor verbonden individuele advocaten, curatoren, bewindvoerders en werknemers.
 2. Cliënt: de contractspartij van D/raad.
 3. De overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen cliënt en D/raad advocaten of D/raad Kappelhof advocaten.
 4. Honorarium: de financiële vergoeding (tijdsevenredig of anderszins) -exclusief verschotten en BTW als hieronder bedoeld- die D/raad voor uitvoering van de overeenkomst van opdracht met cliënt is overeengekomen, of die voor de betreffende werkzaamheden geldt.
 5. Verschotten: de kosten die D/raad in het belang van de uitvoering van de overeenkomst van opdracht maakt.

Artikel 1: Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen D/raad en cliënt, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van de overeenkomst schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. D/raad is bevoegd om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op nieuwe overeenkomsten en op lopende overeenkomsten.

Artikel 2: Overeenkomst

 1. Alle overeenkomsten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard door D/raad advocaten of Kappelhof advocaten, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten.
 2. De overeenkomst wordt nooit door D/raad advocaten en Kappelhof advocaten gezamenlijk aanvaard, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen. De aansprakelijkheidsbeperking zoals opgenomen in artikel 7 geldt dan ook voor D/raad advocaten en Kappelhof advocaten afzonderlijk.
 3. De overeenkomst omvat mede de bevoegdheid om namens en voor rekening van cliënt -binnen het kader van de opdracht- rechtshandelingen te verrichten.
 4. D/raad is gerechtigd voor de uitvoering van de overeenkomst, derden in te schakelen, zulks voor rekening en risico van cliënt.
 5. D/raad zal bij de uitvoering van de werkzaamheden in het kader van de overeenkomst zoveel als mogelijk de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. D/raad kan evenwel niet instaan voor het bereiken van een beoogd resultaat.

Artikel 3: Informatieverstrekking

 1. Cliënt is gehouden alle gegevens, stukken en overige informatiedragers, die naar het oordeel van D/raad zijn vereist voor uitoefening van de overeenkomst, tijdig, volledig en in de door D/raad gewenste vorm en wijze aan D/raad ter beschikking te stellen. Cliënt staat in en is aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door, dan wel namens hem aan D/raad verstrekte informatie. Terzake wordt door D/raad geen enkele aansprakelijkheid aanvaard.
 2. Indien de onder lid 1 van dit artikel bedoelde informatie niet dan wel niet tijdig door en/of namens cliënt aan D/raad wordt verstrekt, is D/raad gerechtigd de overeenkomst middels een schriftelijke mededeling aan cliënt, te beëindigen.
 3. Het in de laatste volzin van lid 2 van dit artikel bepaalde geldt eveneens wanneer de door en/of namens cliënt verschafte informatie niet juist, niet volledig dan wel niet betrouwbaar blijkt te zijn.

Artikel 4: Elektronische communicatiemiddelen

 1. Wanneer communicatie tussen cliënt en D/raad geschiedt met behulp van elektronische middelen, zoals e-mail en andere vormen van dataverkeer, dragen beide partijen zorg voor standaard virusprotectie.
 2. D/raad is jegens cliënt en/of derden niet aansprakelijk voor eventuele schade die het gevolg is van de (onverhoopte) verzending van virussen en/of andere onregelmatigheden in de elektronische communicatie, alsmede voor niet, niet volledig, niet tijdig of beschadigd ontvangen, dan wel verzonden, berichten.
 3. Cliënt geeft D/raad het recht om per e-mail met hem/haar te communiceren en is zich ervan bewust dat de vertrouwelijkheid van per e-mail verzonden, dan wel ontvangen, informatie niet gewaarborgd is. D/raad wijst erop dat aan het gebruik van standaard, niet versleuteld, dataverkeer zoals e-mail en Whatsapp veiligheidsrisico’s zijn verbonden en D/raad de veiligheid daarvan niet kan garanderen.

Artikel 5: Honorarium, kosten en declaraties

 1. Voor de uitvoering van de overeenkomst is cliënt honorarium, vermeerderd met verschotten, kosten van ingeschakelde derden, en omzetbelasting verschuldigd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Als honorarium geldt het door D/raad vastgestelde uurtarief (exclusief BTW). D/raad is gerechtigd het overeengekomen tarief gedurende de looptijd van de overeenkomst te wijzigen.
 3. Indien betaling van de declaratie niet binnen de aangegeven termijn volledig wordt voldaan, is D/raad gerechtigd zonder nadere aankondiging tot onmiddellijke opschorting van haar werkzaamheden over te gaan. Dit betreft zowel de werkzaamheden waarop de onbetaalde declaratie betrekking heeft, alsook andere van cliënt afkomstige opdrachten. Opschorting van werkzaamheden laat onverlet de gehoudenheid van cliënt tot betaling van nadien verrichte werkzaamheden en gemaakte verschotten. D/raad is gerechtigd alle stukken van cliënt onder zich te houden totdat volledige betaling van alle declaraties heeft plaatsgevonden. D/raad aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade van cliënt en/of derden als gevolg van de opschorting van haar werkzaamheden.
 4. Indien D/raad invorderingsmaatregelen treft jegens cliënt die in verzuim is, komen ook de met de invordering gepaard gaande kosten ten laste van cliënt.
 5. Wanneer cliënt -om welke reden dan ook- de met D/raad gesloten overeenkomst voortijdig wenst te beëindigen, is D/raad gerechtigd cliënt te zake van het nog niet vergoede honorarium en de overige nog niet vergoede kosten (van rechtsbijstand), per direct een declaratie te doen toekomen. Cliënt draagt er zorg voor dat de desbetreffende declaratie alsdan per omgaande aan D/raad wordt voldaan.
 6. Cliënt verleent D/raad het recht openstaande declaraties te voldoen uit gelden die ten behoeve van cliënt worden gehouden op de bankrekening van de Stichting Beheer Derdengelden D/raad Advocaten en/of Stichting Beheer Derdengelden Kappelhof Advocaten. Cliënt verleent D/raad onherroepelijk machtiging voor het verrichten van de daarvoor noodzakelijke rechtshandelingen.

Artikel 6: Bewaartermijn

 1. Het met de uitvoering van de overeenkomst aangelegde dossier zal gedurende een periode van zeven jaren door D/raad worden bewaard. Zulks met als aanvangsdatum gerekend de datum waarop D/raad de laatste (inhoudelijke) werkzaamheden in de zaak heeft verricht.
 2. Na het verstrijken van de in sub 1 van dit artikel genoemde termijn draagt D/raad zorg voor vernietiging van het dossier.
 3. Wanneer cliënt zulks verzoekt, wordt het dossier door D/raad aan de cliënt geretourneerd. Een verzoek om retourzending dient voor het verstrijken van de in lid 1 genoemde termijn door D/raad te zijn ontvangen.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

 1. D/raad sluit elke aansprakelijkheid voor schade van cliënt en/of derden uit, behoudens in geval van opzet en/of grove schuld van D/raad.
 2. D/raad advocaten en Kappelhof advocaten zijn slechts aansprakelijk voor schade ten gevolge van de overeenkomst zoals met D/raad advocaten of Kappelhof advocaten is gesloten. D/raad advocaten en Kappelhof advocaten zijn derhalve nooit aansprakelijk voor schade ten gevolge van een met de ander gesloten overeenkomst.
 3. Mocht D/raad advocaten of Kappelhof advocaten in weerwil van lid 1 toch aansprakelijk zijn voor enige schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het (maximum)bedrag dat door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van D/raad advocaten of Kappelhof advocaten in het voorkomend geval wordt uitgekeerd.
 4. Wanneer om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door D/raad inzake de betreffende overeenkomst aan cliënt aan honorarium in rekening is gebracht dan wel maximaal nog in rekening kan worden gebracht.
 5. D/raad is voor eventuele tekortkomingen van door haar ingeschakelde derden niet aansprakelijk.
 6. D/raad is door de opdrachtgever gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens cliënt te aanvaarden.
 7. Ongeacht het elders in deze Algemene Voorwaarden bepaalde geldt dat iedere aansprakelijkheid van D/raad vervalt, indien cliënt niet binnen een termijn van drie maanden, zulks nadat cliënt bekend is geworden, althans redelijkerwijze had kunnen worden met het voorval dat tot de aansprakelijkheid leidt, D/raad daarvoor aansprakelijk heeft gesteld.
 8. Cliënt vrijwaart D/raad tegen alle aanspraken van derden en de door Kappelhof Advocaten in verband daarmee te maken kosten, waaronder begrepen redelijke kosten van juridische bijstand, welke aanspraken voortvloeien uit de door Kappelhof Advocaten verrichte werkzaamheden.

Artikel 8: Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op de rechtsverhouding tussen D/raad en cliënt is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. De rechtbank Noord Nederland, locatie Groningen, is bij uitsluiting bevoegd van geschillen tussen D/raad en cliënt kennis te nemen.